Skip to content

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0034

Az új Széchenyi Terv

A TánCentrum Szegedi Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „Táncpedagógiai projekt kicsiknek és nagyoknak a Szegedi Táncművészeti Iskolával” című projektjével 34.756.620. Ft támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program: Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásán.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A „Táncpedagógiai projekt kicsiknek és nagyoknak a Szegedi Táncművészeti Iskolával” című projekt fő célja az volt, hogy a tánctanuláson keresztül már egész kicsi kortól kezdve gyarapítsuk a tanulók ismereteit, fejlesszük képességeiket és alakítsuk készségeiket.

A projektben heti szakkör, iskolaotthonos heti órák, témahét és táncverseny szerepeltek.

Különböző tematikák kerültek kidolgozásra, a korosztályoktól függően, és így nyomon követhettük, hogy a folyamatos foglalkozások milyen fejlődést eredményeztek. A tánctanulás így szélesebb körben elérhetővé vált, olyan gyerekeket is bevonhattunk a programba, akik ezzel a lehetőséggel egyébként nem élhettek volna.

A heti rendszeres foglalkozás bevezetése, vagy lezárása volt a témahét. A témahéten intenzív ismeretszerzésre volt lehetőség, és alkalom nyílt közösségformáló tapasztalatok megszerzésére is.

Több versenyt is szerveztünk, ahol a tanulók összemérhették tudásukat. A projektet gálaműsor zárta, ahol felléptek a projektben résztvevő csoportok.

A projektben résztvevő partner intézmények:

 1. Arany János Általános Iskola
 2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
 3. Fekete István Általános Iskola
 4. Madách Imre Általános Iskola
 5. Röszkei Általános Iskola
 6. Deák Ferenc Gimnázium
 7. Rókás Óvoda
 8. Teréz utcai Óvoda
 9. Napsugár Óvoda

A projekt célja az volt, hogy a közoktatásban résztvevő minden korosztályhoz eljusson a tánc, mint a készségeket és kompetenciákat fejlesztő tevékenység. Egy olyan foglalkozási formát kínáltunk, ahol a gyerekek napi kötelezettségeik mellett, nem formális tanulási lehetőséget kaptak. Lehetőséget a személyiségfejlődésre, művészeti és kreatív képességeiknek kibontakoztatására. Házhoz, vagyis iskolához vittük a tánctanulás lehetőségét, ezzel megteremtve a lehetőséget a gyerekek mozgásműveltségének, tartásának, ritmusérzékének fejlődésére.

A táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére. Biztosítja a táncművészet különböző szakterületein való jártasságok megszerzését és gyakorlását.

A pedagógiai program a nélkülözhetetlen ismeretek megismerésére, feldolgozására, rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságainak megfelelően, egymásra épülően határozza meg a követelményeket.

A tananyag eszköz a tanulók értelmi és érzelmi képességeinek, kifejezőkészségének fejlesztésében, követelményei a tanuló életkori fejlődési jellemzőihez igazodnak, feldolgozása gyermekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával történik. Önálló gondolkodásra, problémamegoldásra, cselekvésre, alkotásra, közösségben történő tevékenységre, nyitottságra, a különböző kultúrák értékeinek megismerésére, elfogadására ösztönöz.

A táncművészeti oktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a táncművészet különböző területeiről azon alapvető tartalmakat foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a táncművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében.

Projekt eredmények és tevékenységek

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0034

Táncpedagógiai projekt kicsiknek és nagyoknak a Szegedi Táncművészeti Iskolával.

Megvalósítási időszak: 2010.05.15.-2011.07.14.

A projektben a következő tevékenységek szerepeltek:

 • heti szakkör
 • témahét
 • táncverseny

A projektben résztvevő partner intézmények:

 1. Arany János Általános Iskola
 2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
 3. Fekete István Általános Iskola
 4. Madách Imre Általános Iskola
 5. Röszkei Általános Iskola
 6. Deák Ferenc Gimnázium
 7. Rókás Óvoda
 8. Teréz utcai Óvoda
 9. Napsugár Óvoda

A 2010/2011 tanévben a projekt keretében 927 heti szakkör órát tartottunk 320 gyereknek. Az első témahéten, Mezőkövesden 195, a másodikon, Balatonszemesen 185 gyerek tanult táncolni. A négy táncversenyen 549 tanuló mérte össze tudását.

A projektnek köszönve sok olyan gyerek is tanulhatott táncolni, akiknek erre egyébként nem lett volna lehetősége. Fejlődött a gyerekek mozgáskultúrája, és megismerkedtek a társastánc alapjaival. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.