Skip to content

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0326

A TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészeti Iskola sikerrel szerepelt a TÁMOP-3.1.4.C-14 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázaton.

Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0326

Projekt címe:  Zöld út az innovációnak – Komplex nevelési program a TánCentrumban

Projekt tervezett befejezése: 2015. október 31.

A támogatás összege: 31,97 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása

A projektbe bevont tevékenységek komplexen, egymáshoz kapcsolódóan lettek megtervezve, az egészséges és környezettudatos életmód kialakítása valamint a szakmai kompetenciák széles körű fejlesztésének területei köré fonódva. Az egyes területekhez tartozó programok szakmai anyaga azonos irányt követ, egymásra épülő tematikával és célrendszerrel. A különböző tevékenységek egymásra való hivatkozással segítik az információk befogadását és elmélyülését.

Az intézmény 17 éves működése alatt jelentősen átalakult a nevelés és oktatás szerkezete, célrendszere. A modern, fejlődő világban szükséges az intézmények folyamatos fejlesztése a szélesebb körű oktatás irányába, a komplex ismeretek erősítése, a megszerzett tudás, kompetenciák bővítése.

A program a magasabb színvonalú, innovatív, szélesebb spektrumú oktatás érdekében, az intézmény nevelési programjába beépítve, az egészséges életmód és környezettudatos szemlélet kialakítását, idegen nyelvi képzést, valamint a technika fejlődése által kínált informatikai lehetőségek megismerését segítő tevékenységeket valósítja meg.

Célja, hogy komplex módon segítse a felnövekvő nemzedéket a környezetével és a természettel egyensúlyban élni, s így ismeretei felhasználásával és a modern kor kínálta lehetőségek alkalmazásával -tudásuk révén tovább fejlesztve azokat- képes legyen az elmélyülő környezeti válság megakadályozására.

Az ehhez használt eszközei a természetközeli sporttábor, öko tábor, informatikai képzés, nyelvi tábor és nyelvi témahét, dohányzással és más szenvedélybetegségekkel kapcsolatos előadások, elsősegély tanfolyam, pedagógusok továbbképzése.

Közvetlen célok

A kreativitás fejlesztése és a tanulás iránti motiváltság fenntartása, szakmai kompetenciák bővítése.

Innováció bevezetése a táncművészet oktatásába, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése.

Hosszútávú célok

Az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, az idennyelv- és a digitális írástudás fejlesztése.

A pedagógiai kultúra fejlesztése, az egészséges és környezettudatos életmód kialakítása.

Eredmények

 • a tanulók kompetenciáinak komplex fejlődése, tanulók állóképességének és általános fizikumának fejlődése
 • az intézmény versenyképességének erősödése
 • a tanulók tudatosabban odafigyelnek az egészséges életmódra és az őket körülvevő környezetre
 • az egymástól egyébként elkülönülő tantárgyak összekapcsolása (tánc-angol nyelv-informatika)

A tervezett programok és fejlesztések

Pedagógusok továbbképzése: 8 fő, 2015. június-szeptember, környezeti nevelés és egészséges életmód témában.

tancentrum0007

Természetközeli sporttábor: (helyszín: Szilvásvárad, időpont: 2015. augusztus)

tancentrum0009

 • lehetőséget biztosítani a tanulók számára a természeti környezet megismerésére, aktív szabadtéri mozgástevékenységek bemutatása
 • az aktív sporttevékenység, csoportos kreatív foglalkozások által a gyermekek személyiség fejlődésének elősegítése
 • a környezetváltozás és a fizikai aktivitás megváltozott színtere alkalmazkodásra és kitartásra nevel, a program ezzel hozzájárul a sikeres életpálya építéséhez
 • a növendékekkel csoportos interaktív foglalkozásokon (előadás, műhelyfoglalkozás, csapatverseny, kirándulás) a proaktív életvitel megismertetése és egészségfejlesztési készségek fejlesztése

Öko tábor: (helyszín: Szilvásvárad, időpont: 2015. augusztus)

tancentrum0005

 • a természetes élővilág megismerése által a környezettudatos szemlélet kialakításának elősegítése
 • a fenntartható fejlődés alapelveinek és fontosságának megismertetése
 • környezettudatos életviteli és háztartási szokások megismertetése
 • bemutatni használati tárgyak, anyagok, eszközök környezetre gyakorolt hatását, felhívni a figyelmet napjaink környezeti problémáira és rámutatni az egyén lehetőségeire a környezet megóvása érdekében
 • energiahatékonyság, hulladékkezelés és más hétköznapi megoldások gyakorlatban történő alkalmazásával megtanítani az alapvető környezettudatos magatartásformákat
 • felhívni az általános és középiskolás korosztályú tanulók figyelmét a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószerek használatának és más szenvedélybetegséghez vezető tevékenységek veszélyeire
 • megismertetni a tudatmódosító szerek hatásmechanizmusát, ezáltal segítve a használatukhoz kapcsolódó problémák korai intervencióját
 • tájékoztatás a szenvedélybetegségek kezeléséhez, dohányzásról, valamint legális és illegális szerek használatáról való leszokáshoz szükséges lépésekről.

Elsősegély tanfolyam: (Szeged, 2015. június)

tancentrum0001

 • elméleti és gyakorlati elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása révén az esetlegesen előforduló háztartási-, iskolai-, vagy sportbalesetek kezelésére és segítségnyújtásra való felkészítés
 • fejleszteni a tanulók helyzetfelismerő és cselekvőképességét veszélyhelyzetben
 • elősegíteni, hogy iskolai vagy később munkahelyi környezetben veszély esetén kompetensek legyenek

Nyelvi táborok: (Szeged, 2015 június-július)

tancentrum0003

Fejleszti a nyelvérzéket, a megszerzett elméleti nyelvtudás hasznosítása, sikerélmény kialakítása a gyermekekben, mely motivációt jelent a további tanulmányok folytatásához.  Különös figyelmet fordít a táncos szaknyelv, és szakkifejezések megtanítására, mely a további szakmai tanulmányokat nagyban segíti, és előnyt biztosít, egy átlagos nyelvtudással szemben. A gyakorlati órák fejlesztik a helyes kiejtés és a szövegértés képességét. A kirándulás lehetőséget nyújt a tanulóknak, hogy egy igazi konstruktív közösséghez tartozhassanak, egymást támogassák, új barátokat szerezzenek.

Nyelvi témahét: (Szeged, 2015 Október)

tancentrum0004

Nyelvérzék, nyelvtani tudás fejlesztése. Az angol nyelv összekapcsolása a szakmai tárgyakkal. A helyes kiejtés fejlesztése. A táncban használatos angol szaknyelv megtanulása, és továbbfejlesztése. A nyelvtudás gyakorlati alkalmazása, sikerélmény kialakítás a tanulókban.

Tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenység

tancentrum0008

Lovas tanya: (Zsombó, 2015. június)

A gyakorlati lovas oktatás nagyban hozzájárul az egyensúlyérzék fejlesztéséhez, a helyes testtudat kialakulásához, és a koordináció javításához. A tanulók többsége városi környezetben éli mindennapjait, és ez a kirándulás lehetőséget ad a természetes környezetben, friss levegőn, történő kikapcsolódáshoz. Felébreszti a tanulók igényét a szabadban történő aktív pihenésre.

Kalandpark: (Makó, 2015. június)

Nagyon fontos a csoportos tevékenység közösségformáló ereje, a közösséghez tartozás érzésének kialakulása a gyermekekben. A kalandpálya és drótkötélpálya fejleszti a koordinációt, egyensúlyérzéket, és bizonyos esetekben az izomerőt is növeli. A trambulinon való gyakorlás során az elrugaszkodásban és leérkezésben szerzett tapasztalatokat a táncban is hasznosíthatják. A lombkorona sétányon a tanulók természetes környezetben a növényeket és állatokat figyelhetik meg, mely természetes igényt alakít ki bennük, hogy pihenésre szánt idejüket a friss levegőn, szabadban töltsék.

Szaktárgyi továbbképzés: (Szeged, 2015. szeptember-október)

tancentrum0006

A külföldi oktató órái és a szabad beszélgetések nagyban hozzájárulnak a gyermekek jellemfejlődéséhez, a kitartás és a kommunikáció fontosságának megtanulásához

Gyakorlati és elméleti órákon fejlesztik a gyermekek stílus és formaérzékét, térbeli tájékozódását, a vezetés-követés technikáját. A tanórákon elsajátított tudásukat magas színvonalon tökéletesíthetik, bővíthetik.

Informatikai szakkör: (Szeged, 2015. szeptember-október)

tancentrum0002

Célja az alap szintű informatikai tudás megszerzése mely a mindennapi életben szinte már elengedhetetlen, ugyanakkor a későbbi munkavállaláshoz is nagy segítséget nyújt. Hozzájárul a legfrissebb szakmai anyagok megszerzéséhez, illetve a multimédiás tartalmak elemzéséhez, mely a sikeres szakmai fejlődéshez segítik hozzá a gyermekeket. Alap szintű ismereteket szerezhetnek a zenei anyagok szerkesztésében, mely elengedhetetlen a későbbi magas színvonalú táncos produkciók önálló létrehozásához.

2015. október 31-én sikeresen lezárult a „Zöld út az innovációnak – Komplex nevelési program a TánCentrumban” című, TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0326 azonosító számú pályázat.

A 23 programban 762 tanuló vett részt.

A környezettudatossággal és egészségvédelemmel kapcsolatos tanár továbbképzésen 11 pedagógus bővíthette ismereteit.

A programok megvalósítása során új pedagógiai módszerek, innovatív megoldások kerültek bevezetésre a táncművészet oktatásába, melyek hosszú távon hozzájárulnak az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javításához, az idegen nyelv- és a digitális írástudás fejlesztéséhez.

A programban előtérbe került a pedagógiai kultúra fejlesztése, az egészséges és környezettudatos életmód kialakítása.

tancentrum0010

Dohányzás megelőzést és leszokást célzó program