Skip to content

Pályázati kiírás intézményvezetői beosztás ellátására – TánCentrum

Flamenco Szeged Táncsportjáért Magánalapítvány

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

TánCentrum Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium

Intézményvezető beosztás ellátására.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és táncművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész vagy előadóművész szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
 • Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata.
 • A pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével).
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó szakmai önéletrajza.
 • A pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
 • A pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2023.03.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.15.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a pályázat tancentrum@tancentrum.hu e-mail címre történő megküldésével. Postai úton a Flamenco Szeged Táncsportjáért Magánalapítvány címére történő megküldéssel (6725 Szeged, Kormányos utca 9/b), vagy személyes leadással a 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 1. címre. Postai, vagy személyes beadás esetében a pályázatot három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- TánCentrum Alapfokú Művészeti iskola és Művészeti Szakgimnázium intézményvezetői beosztására”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a Flamenco Szeged Táncsportjáért Magánalapítvány kuratóriuma dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.28.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • helyben szokásos módon: a köznevelési intézmény honlapja

 

A munkáltatóval és az intézménnyel kapcsolatban további információt a www.tancentrum.hu honlapon szerezhet.