Értékelés 2014/2015

| 0

A TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015 tanévének értékelése

 

Fenntartó : Flamenco Szeged Táncsportjáért Magánalapítvány

 

A  TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészei Iskolában 3 tanszakon folyik az oktatás:

– társastánc

– moderntánc

– néptánc

A  2014/2015 tanévben az iskola előképző, alapfok és továbbképző évfolyamain összesen 2356 növendék tanult táncművészeti ágban, 109 osztályban.

Az intézményben a művészetoktatáshoz használt helyiségek, felszerelések és eszközök mind mennyiségben mind minőségben teljes egészében megfelelnek a jogszabályban foglaltaknak az intézmény minden telephelyén. Jelenleg 14 telephelyen folyik az oktatás.

Ebben a tanévben az iskolában kiemelt fontosságot kapott a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő pedagógiai tevékenység.

A táncművészet lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására.

Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

A képességek feltárása, a tehetség felismerése folyamatosságot, valamint a pedagógus, szülő, tanuló együttműködését igénylő feladat. Iskolánk alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek felkutatása, gondozása, kibontakozásuk elősegítése.

A tehetségfejlesztés iskolánkban alkalmazott módjai:

– gazdagítás és elmélyítés (differenciálás, nyitott feladatok, különböző munkatempó, egyéni fejlesztés, különféle csoportosítás osztályon, évfolyamon belül);

– gyorsítás (több évfolyam anyagát rövidebb idő alatt teljesítheti a tanuló).

A tehetségfejlesztés feladatai, eszközei:

– az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

– tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások (neves szakemberek bevonásával szervezett tréningek, kurzusok, táborok);

– felkészítés versenyekre, fesztiválokra;

– versenyek, fesztiválok szervezése;

– felkészítés szakirányú továbbtanulásra.

A tehetséggondozó programunknak köszönhetően iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek, számos hazai és nemzetközi versenyen és fesztiválon. Bizonyítja ezt a sok  dobogós helyezés:

Sikereink, versenyeredményeink a 2014-2015-ös tanévekben:

Társastánc tanszak:

40 versenyen 14 db 1. helyezés, 18 db 2. helyezés, 22 db 3. helyezés

Moderntánc tanszak:

10 versenyen 3 db különdíj, 9 db 1. helyezés, 11 db 2. helyezés, 4 db 3. helyezés

Néptánc:

1 nemzetközi fesztiválon való részvétel

Sikeres pályázataink:

  • NTP-AMI-14-0136, 2015-ben – Lépj a fénybe!
  • TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0326 – Zöld út az innovációnak – Komplex nevelési program a TánCentrumban

Az NTP kiírásban, a „Lépj a fénybe” című pályázattal 1 millió forintot nyertünk. A pályázat segítségével egy egészen különleges és újszerű gálaműsor készülhetett. A TÁMOP kiírásra beküldött „Zöld út az innovációnak – Komplex nevelési program a TánCentrumban” című pályázattal az iskola 31.967.020.-Ft-ot nyert. Ennek köszönve  tanulóink a május-október időszakban nyelvi, öko és sporttáborokban, szaktárgyi továbbképzésen, nyelvi témahéten, informatika és elsősegély foglalkozásokon és egyéb hasznos programokon vehetnek részt.

A táncoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást, a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.

Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel.

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat,a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a táncstílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a táncművészetben megjelennek.

A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői.

A nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismerése által járul hozzá az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos fontos feladataink voltak:

– az önismeret, önelfogadás, önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése;

– az alkotókészség fejlesztése;

– a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, a

– kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása;

– az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problémák iránt;

– a közösségi tevékenységek iránti igény kialakítása.

Intézményünk egyik legfontosabb célja, hogy az iskolában minden gyerek megkapja a fejlődés, a kulturált mozgás és a tánctanulás lehetőségét.

Fontos, hogy a tánctanulás ne csak tanulást, de sikerélményeket is jelentsen. Erre kiváló alkalmak az intézmény saját rendezvényein, és a városi rendezvényeken való fellépések.

  1. szeptember 18. és 19. Nagy Sportágválasztó Szeged
  2. december: karácsonyi műsorok (társastánc, moderntánc, néptánc), a tanszakok telephelyein
  3. június 6. Évadzáró Gálaműsor – Szombathely
  4. június 14.: Évadzáró Gálaműsor a Szegedi Nemzeti Színházban 15.00 és 18.30 órai kezdettel
  5. június: Néptánc tanszak – Önálló gálaműsor a Tápéi Művelődési Házban
  6. augusztus 21-23.: Minden Magyarok XXI. Nemzetközi Néptáncfesztiválja

78 helyi fellépés (társastánc, moderntánc, néptánc tagozat)

Szeged, 2015. június