Értékelés 2013/2014

| 0

Fenntartó: Flamenco Szeged Táncsportjáért Magánalapítvány

A TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészei Iskolában 3 tanszakon folyik az oktatás:

 • társastánc
 • moderntánc
 • néptánc

A 2013/2014 tanévben az iskola előképző, alapfok és továbbképző évfolyamain összesen 2647 növendék tanul táncművészeti ágban, 116 osztályban. Az intézményben a művészetoktatáshoz használt helyiségek, felszerelések és eszközök mind mennyiségben mind minőségben teljes egészében megfelelnek a jogszabályban foglaltaknak az intézmény minden telephelyén. Jelenleg 14 telephelyen folyik az oktatás.

Az elmúlt tanévben az iskolában kiemelt fontosságot kapott a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő pedagógiai tevékenység. A táncművészet lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A képességek feltárása, a tehetség felismerése folyamatosságot, valamint a pedagógus, szülő, tanuló együttműködését igénylő feladat. Iskolánk alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek felkutatása, gondozása, kibontakozásuk elősegítése.

A tehetségfejlesztés iskolánkban alkalmazott módjai:

 • gazdagítás és elmélyítés (differenciálás, nyitott feladatok, különböző munkatempó, egyéni fejlesztés, különféle csoportosítás osztályon, évfolyamon belül);
 • gyorsítás (több évfolyam anyagát rövidebb idő alatt teljesítheti a tanuló).

A tehetségfejlesztés feladatai, eszközei:

 • az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 • tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások (neves szakemberek bevonásával szervezett tréningek, kurzusok, táborok);
 • felkészítés versenyekre, fesztiválokra;
 • versenyek, fesztiválok szervezése;
 • felkészítés szakirányú továbbtanulásra.

A tehetséggondozó programunknak köszönhetően iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek, számos hazai és nemzetközi versenyen és fesztiválon. Bizonyítja ezt a sok dobogós helyezés.

Sikereink, versenyeredményeink a 2013-2014 tanévekben:

Társastánc tanszak:

35 versenyen 16 db 1. helyezés, 22 db 2. helyezés, 18 db 3. helyezés

Moderntánc tanszak:

15 versenyen 5 db különdíj, 15 db 1. helyezés, 7 db 2. helyezés, 5 db 3. helyezés

Néptánc:

1 nemzetközi fesztiválon való részvétel

A tehetséges gyerekek útjának egyengetése mellett az elmúlt tanévben is kiemelkedő fontosságúak voltak a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. A táncművészeti oktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a táncművészet különböző területeiről azon alapvető tartalmakat foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a táncművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A táncoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást, a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat,a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a táncstílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a táncművészetben megjelennek.

A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői.

A nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismerése által járul hozzá az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos fontos feladataink voltak:

 • az önismeret, önelfogadás, önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése;
 • az alkotókészség fejlesztése;
 • a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, a
 • kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása;
 • az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problémák iránt;
 • a közösségi tevékenységek iránti igény kialakítása.

Intézményünk egyik legfontosabb célja, hogy az iskolában minden gyerek megkapja a fejlődés, a kulturált mozgás és a tánctanulás lehetőségét. Fontos, hogy a tánctanulás ne csak tanulást, de sikerélményeket is jelentsen. Erre kiváló alkalmak az intézmény saját rendezvényein, és a városi rendezvényeken való fellépések.

 • 2013. szeptember 20. és 21. Nagy Sportágválasztó Szeged
 • 2013. december: karácsonyi műsorok (társastánc, moderntánc, néptánc) a tanszakok telephelyein
 • 2014. június 1.: Évadzáró Gálaműsor a Szegedi Nemzeti Színházban 15.00 és 18.30 órai kezdettel
 • 2014. június 13. Évadzáró Gálaműsor – Szombathely
 • 2014. június: Néptánc tanszak – Gálaműsor az Alsóvárosi Művelődési Házban
 • 2014. augusztus 15-18.: Minden Magyarok XIX. Nemzetközi Néptáncfesztiválja
 • 68 helyi fellépés (társastánc, moderntánc tagozat, néptánc)

Szeged, 2014. június